Cieľ predmetu: Dosiahnuť u študentov, aby získali základné vedomosti o princípoch, metódach, postupoch a technikách manažmentu projektov a to v širšom systémovom poňatí, ktoré zahŕňa ako špecifikum efektívneho manažmentu jednotlivých projektov, tak aj problematiku vytvárania vhodného organizačného prostredia a otázku ich koordinácie.

Anotácia predmetu:     Podstata projektového manažmentu. Projekt. Inovácia. Manažment. Zásady a postup projektovania. Fázy projektovania. Metódy a techniky projektového manažmentu. Organizácia projektového manažmentu. Financovanie projektov.

Projekty a projektové riadenie. Riadene pomocou projektov. Prostredie projektu. Vývoj a hodnotenie projektu. Kritérium úspešnosti projektu. Štruktúra projektu, predmet projektu. Časové plánovanie, plánovanie zdrojov. Náklady a financovanie projektu. Konfigurácia a zmeny. Riadenie rizika a meranie výkonnosti. Kontrola projektu. Informácia a dokumentácia. Organizácia projektu a tímová práca. Vedenie projektu a komunikácia. Krízy a riadenie sporov. Obstarávanie a zmluvy. Kvalita projektu.