Výsledky vzdelávania:

Študent po absolvovaní predmetu vie definovať biomedicínsky výskum, vie vymenovať druhy výskumu, zdôvodniť význam a etické aspekty výskumu v zdravotníctve. Študent vie pracovať s informačnými databázami. Dokáže definovať a rozlišovať typy výskumných problémov, vie vymedziť ciele výskumu, stanoviť výskumné hypotézy a premenné výskumu. Dokáže určiť rozdiely medzi kvantitatívnym a kvalitatívnym výskumom s dôrazom na špecifiká pri zostavovaní výskumného projektu a výber vhodných metód.


Podmienky na absolvovanie predmetu:

Vypracovanie semestrálnej práce obsahujúcej návrh výskumného projektu a jej obhajoba.


Stručná osnova predmetu:

Cvičenia

1. Voľba výskumnej témy. Návrh výskumného projektu vo verejnom zdravotníctve.

2. Informačná príprava – výber a spracovanie informačných zdrojov. Typy vedeckých publikácií, informačné databázy.

3. Výskumný problém a kladenie výskumných otázok.

4. Premenné a formulácia hypotéz.

5. Kritériá pre výber výskumnej vzorky.

6. Stanovenie spôsobu vykonania výskumnej štúdie.

7. Výber a konštrukcia dotazníka.

8. Realizácia výskumu metódou pozorovania.

9. Realizácia výskumu metódou rozhovoru.

10. Realizácia výskumu experimentálnymi metódami.

11. Analýza údajov získaných kvalitatívnym výskumom.

12. Prezentácia výsledkov vedecko-výskumnej činnosti.