Výsledky vzdelávania:

Študent získa štúdiom predmetu poznatky o základných pojmoch a teoretických princípoch analytickej chémie v súvislosti s kvalitatívnou a kvantitatívnou analýzou. Študent získa pevný a dostatočne široký teoretický a metodický základ pre chemickú analýzu.


Podmienky na absolvovanie predmetu:

Absolvovanie priebežného testu elektronickou formou (e-learning) v rozsahu prednášok a písomného záverečného testu z výpočtov. Podmienkou účasti na záverečnom písomnom teste je absolvovanie priebežného elektronického testovania s minimálnou úspešnosťou 60 %, študenti majú k dispozícii 2 pokusy v stanovených termínoch.


Stručná osnova predmetu:


Prednášky:

1.     Všeobecné postupy chemickej analýzy I – voľba analytickej metódy, plánovanie experimentu, odber a úprava vzorky

2.     Všeobecné postupy chemickej analýzy II – vyhodnotenie a interpretácia výsledkov (presnosť, správnosť, chyby)

3.     Princípy odmernej analýzy I – základné pojmy, rozdelenie metód odmernej analýzy, požiadavky na reakcie používane v odmernej analýze

4.     Princípy odmernej analýzy II – rovnováhy reakcií, titračné krivky, určenie koncového bodu titrácie

5.     Kyseliny a zásady – Brönstedova teória kyselín a zásad, iné teórie kyselín a zásad, tlmivé roztoky, využitie v metódach analytickej chémie

6.     Rozpustnosť – všeobecné zákonitosti, ovplyvňovanie rozpustnosti, podmienený súčin rozpustnosti, využitie v metódach analytickej chémie

7.     Zrážanie – teória zrážania z homogénnych systémov, charakterizácia zrazenín (vlastnosti, znečistenie, starnutie), využitie v metódach analytickej chémie

8.     Reakcie komplexných zlúčenín – vlastnosti ligandov, rozpúšťadiel, kinetiky a stability komplexných zlúčenín v roztokoch, využitie v metódach analytickej chémie

9.     Oxidácia a redukcia – základné pojmy, štandardný a formálny potenciál redoxných reakcií, faktory vplývajúce na hodnoty elektródových potenciálov, využitie v metódach analytickej chémie

10.  Separačné metódy – klasifikácia separačného postupu, delenie separačných metód, ich základná charakterizácia

11.  Analytické metódy separácií a nakoncentrovania I – destilačné a sublimačné delenie, delenie nakoncentrovaním, spoluzrážaním, extrakciou

12.  Analytické metódy separácií a nakoncentrovania II – destilačné a sublimačné delenie, delenie nakoncentrovaním, spoluzrážaním, extrakciou


Cvičenia:

1.     Výpočtový seminár - určenie empirického vzorca

2.     Výpočtový seminár - koncentrácia roztokov

3.     Výpočtový seminár - gravimetrická stechiometria

4.     Výpočtový seminár - kyseliny a zásady I

5.     Výpočtový seminár - acidobázické titračné krivky I

6.     Výpočtový seminár - acidobázické titračné krivky II

7.     Výpočtový seminár - tlmivé roztoky I

8.     Výpočtový seminár - tlmivé roztoky II

9.     Výpočtový seminár - súčin rozpustnosti

10.  Výpočtový seminár - rozpustnosť, podmienený súčin rozpustnosti

11.  Výpočtový seminár - komplexotvorné rovnováhy I

12. Výpočtový seminár - komplexotvorné rovnováhy II