Výsledky vzdelávania:

Študent získa štúdiom predmetu základné poznatky o základných pojmoch a teoretických princípoch biochémie v súvislosti s fyzikálno-chemickými vlastnosťami základných biomolekúl a vzťahom ich štruktúry a biologickej aktivity.


Podmienky na absolvovanie predmetu:

Absolvovanie záverečného testu elektronickou formou (e-learning) v rozsahu prednášok s minimálnou úspešnosťou 60 %.


Stručná osnova predmetu:

1.  Úvod do biochémie

2.  Sacharidy

3.  Lipidy

4.  Biomembrány – erytrocyty, krvné skupiny, iónové kanály

5.  Cholesterol, fytosteroly

6.  Aminokyseliny

7.  Bielkoviny

8.  Fibrilárne bielkoviny (α-keratín, fibroín, kolagén, elastín)

9.  Globulárne bielkoviny (hemoglobín, myoglobín)

10.  Enzýmy

11.  Vitamíny

12.  Nukleové kyseliny