Výsledky vzdelávania:

Študent získa štúdiom predmetu základné poznatky o princípoch biochemických pochodov pri látkovej premene živín a mechanizmy regulácie týchto procesov na úrovni bunky i organizmu.


Podmienky na absolvovanie predmetu:

Písomný záverečný test v rozsahu prednášok, ktorý sa uskutoční elektronicky (e-learning). Podmienkou účasti na záverečnom teste je účasť na laboratórnych cvičeniach v plnom časovom rozsahu. Písomné vypracovanie zadaných protokolov z laboratórnych cvičení. V záverečnom hodnotení sa komplexne zohľadní individuálny prístup študenta k výučbe daný kvalitou vypracovania protokolov (maximálny počet bodov: 20) a aktívnym prístupom k laboratórnym úlohám, kvantifikovaným overiteľnými ukazovateľmi nadobudnutých laboratórnych zručností (max. 5 bodov). Študent získa spolu za cvičenia maximálne 25 bodov. V prípade nevypracovania niektorého zo zadaných protokolov a/alebo nenahradenej neúčasti na cvičeniach sa študent klasifikuje hodnotením Fx. Rovnako sa klasifikuje aj v prípade dosiahnutia nižšieho počtu bodov, ako 25.


Stručná osnova predmetu:


Prednášky:

1.  Základné princípoch biochemických pochodov pri látkovej premene živín

2.  Metabolické dráhy, ATP

3.  Glykolýza

4.  Citrátový cyklus

5.  Oxidačná fosforylácia

6.  Dýchací reťazec

7.  Glukoneogenéza

8.  Pentózový cyklus

9.  Metabolizmus lipidov

10.  Metabolizmus aminokyselín

11.  Proteosyntéza

12. Metabolizmus nukleotidov


Cvičenia:

1. Predanalytická fáza - príprava pacienta na odber (kapilárny, venózny), príprava odberového materiálu, manipulácia s biologickým materiálom

2.  Predanalytická fáza - realizácia predanalytickej fázy,

3.  Predanalytická fáza - fatálne chyby

4.  Biochemická analýza vzoriek moču - porovnanie výsledkov chemickej analýzy a diagnostických prúžkov

5. Biochemická analýza vzoriek moču - porovnanie výsledkov prostredníctvom diagnostických prúžkov od viacerých výrobcov, porovnanie ich mauálneho a automatického vyhodnotenia

6.  Biochemická analýza vzoriek moču - mikroskopia natívnych a farbených močových sedimentov

7.  Elektroforetická separácia vybraných analytov

8.  Vyhodnotenie elektroforeogramov

9.  Spracovanie výsledkov kontrolných materiálov

10.  POCT analýzy I

11.  POCT analýzy II

12. POCT analýzy III