Výsledky vzdelávania:

Študent získa štúdiom predmetu „Chémia“ základné poznatky o základných pojmoch a teoretických princípoch chémie v súvislosti s kvalitatívnou, kvantitatívnou a inštrumentálnou analýzou. Cieľom výučby je poskytnúť študentom pevný a dostatočne široký teoretický a metodický základ pre chemickú a inštrumentálnu analýzu.


Podmienky na absolvovanie predmetu:

Absolvovanie záverečného testu elektronickou formou (e-learning) v rozsahu prednášok s minimálnou úspešnosťou 60 %.


Stručná osnova predmetu:

1.  Úvod do všeobecnej chémie

2.  Základné princípy odmernej analýzy

3.  Acidobázické reakcie

4.  Komplexotvorné reakcie

5.  Zrážacie reakcie

6.  Redoxné reakcie

7.  Všeobecné postupy chemickej analýzy

8.  Vyhodnotenie analytických výsledkov

9.  Separačné metódy

10. Úvod do chromatografických metód (kvapalinová chromatografia, plynová chromatografia, plošné usporiadanie chromatografických techník)

11.  Elektrochemická analýza

12.  Optické metódy

13. Elektromigračné metódy