Výsledky vzdelávania:

Študent získa štúdiom predmetu „Biochémia“ základné poznatky o základných pojmoch a teoretických princípoch biochémie v súvislosti s fyzikálno-chemickými vlastnosťami základných biomolekúl a vzťahom ich štruktúry a biologickej aktivity. Študent si osvojí základné princípy biochemických pochodov pri látkovej premene živín a mechanizmy regulácie týchto procesov na úrovni bunky i organizmu.


Podmienky na absolvovanie predmetu:

Absolvovanie záverečného testu elektronickou formou (e-learning) v rozsahu prednášok s minimálnou úspešnosťou 60 %.


Stručná osnova predmetu:

1.  Úvod do biochémie

2.  Sacharidy, Lipidy

3.  Biomembrány – erytrocyty, krvné skupiny, iónové kanály,

4.  Cholesterol, fytosteroly

5.  Aminokyseliny, Bielkoviny

6.  Vybrané fibrilárne (α-keratín, fibroín, kolagén, elastín) a globulárne bielkoviny (hemoglobín, myoglobín)

7.  Enzýmy, Vitamíny, Nukleové kyseliny

8.  Metabolické dráhy, ATP

9.  Glykolýza, Glukoneogenéza,

10.  Citrátový cyklus, Oxidačná fosforylácia , Dýchací reťazec

11.  Metabolizmus lipidov

12.  Metabolizmus aminokyselín, Proteosyntéza

13. Metabolizmus nukleotidov