Výsledky vzdelávania:

Študent získa štúdiom predmetu poznatky o základných pojmoch a teoretických princípoch biochémie v súvislosti s fyzikálno-chemickými vlastnosťami základných biomolekúl a vzťahom ich štruktúry a biologickej aktivity. Študent si osvojí základné princípy s laboratórnou biochemickou terminológiou používanou v klinickej biochémii. Študent vie definovať predmet, ciele, úlohy zobrazovacích metód v zdravotníctve, ovláda biofyzikálne princípi metód v rádiológii, nukleárnej medicíne. Študent má základné vedomosti o rádioaktivite, ionizujúcom žiarení, ochrane pacienta a personálu pred účinkami ionizujúceho žiarenia.


Podmienky na absolvovanie predmetu:

Absolvovanie záverečného testu, ktorý sa v závislosti od aktuálnej epidemiologickej situácie uskutoční prezenčne alebo  elektronickou formou (e-learning) v rozsahu prednášok s minimálnou úspešnosťou 60 %.


Stručná osnova predmetu:

1. Atóm, skladba atómu, jadro, obal, základné častice . Biofyzika bunky. Elektrické prejavy buniek. Akčný potenciál. Reflexný oblúk.

2. Rádioaktivita a ionizujúce žiarenie. Vznik. Detekcia. Účinky na živú hmotu. Röntgenové žiarenie, Zobrazovanie pomocou röntgenových lúčov. Rádiológia.

3. Vznik ultrazvuku. Princípy vyšetrovania ultrazvukom. Ultrazvukové prístroje.

4. Magnetická rezonancia. Princíp magnetickej rezonancie. Prístroje k zobrazovaniu

5. Biofyzikálne princípy vybraných terapeutických metód v medicíne.

6. Kontrastné látky v rádiológii. Vedľajšie účinky. Prvá pomoc pri anafylaktickom šoku.

7. Základy diagnostiky zobrazovacími metódami podľa orgánových systémov. Diagnostika ochorení orgánov hrudníka, ciev a srdca. Diagnostika ochorení prsníka a mäkkých častí. Diagnostika CNS. Diagnostika skeletu, GIT.

8. Úvod do biochémie – vymedzenie pôsobnosti, diagnostický proces,

9. Klinická biochémia - typy biochemických vyšetrení, referenčné hodnoty,

10. Klinická biochémia II – odber biologického materiálu, chyby,

11. POCT metódy – využitie v klinickej praxi