Podmienky na absolvovanie predmetu:

Absolvovanie priebežného testu elektronickou formou (e-learning) v rozsahu prednášok a ústnej záverečnej skúšky. Podmienkou účasti na ústnej skúške je absolvovanie priebežného elektronického testovania s minimálnou úspešnosťou 60 %, študenti majú k dispozícii 2 pokusy v stanovených termínoch. Ústna skúška môže byť realizovaná podľa aktuálnej epidemiologickej situácie prezenčne, resp. dištančne (MS Teams).


Výsledky vzdelávania:

Študent získa štúdiom predmetu poznatky o základných pojmoch a teoretických princípoch inštrumentálnej analýzy so zameraním na chromatografické, optické, elektrochemické a elektromigračné metódy.


Stručná osnova predmetu:

1. Úvod do chromatografických metód - základné princípy, rozdelenie chromatografických metód, separačný mechanizmus

2.  Chromatografické metódy II - princíp chromatografickej separácie, elučné dáta

3.  Chromatografické metódy III –dynamická teória, ovplyvnenie hodnoty rozlíšenia

4.  Kvapalinová chromatografia – delenie metód kvapalinovej chromatografie, inštrumentácia, využitie

5.  Gélová chromatografia – základné princípy, inštrumentácia, využitie

6.  Plošné usporiadanie chromatografických techník – papierová chromatografia, tenkovrstvová chromatografia, ich základné princípy, inštrumentácia, využitie

7. Plynová chromatografia – osobitosti plynovej a kvapalinovej chromatografie, základné princípy, inštrumentácia, využitie

8. Elektrochemické metódy – základné princípy, rozdelenie

9. Polarografia – základné princípy, elektródy, prúdy, novšie polarografické techniky; Potenciometria – základné princípy, potenciometrické meranie pH, ISE elektróda

10. Optické metódy – základné pojmy, rozdelenie, vlastnosti elektro-magnetického žiarenia

11. Spektrofotometria, Plameňová fotometria, Atómová absorpčná spektrometria - základné princípy, inštrumentácia, využitie

12. Elektromigračné metódy – základné princípy, rozdelenie metód, elektroforéza, zónová elektroforéza, izoelektrická fokusácia, izotachoforéza