Výsledky vzdelávania:

Študent získa štúdiom predmetu základné poznatky o najdôležitejších vyšetreniach v klinickej biochémii ako aj o ich indikáciách a čiastočne aj interpretácii získaných laboratórnych nálezov.


Podmienky na absolvovanie predmetu:

Absolvovanie priebežného testu elektronickou formou (e-learning) v rozsahu prednášok a ústnej záverečnej skúšky. Podmienkou účasti na ústnej skúške je absolvovanie priebežného elektronického testovania s minimálnou úspešnosťou 60 %, študenti majú k dispozícii 2 pokusy v stanovených termínoch. Ústna skúška môže byť realizovaná podľa aktuálnej epidemiologickej situácie prezenčne, resp. dištančne (MS Teams).


Stručná osnova predmetu:

1.  Laboratórna diagnostika diabetu, infarktu myokardu, rizikové faktory rozvoja aterosklerózy

2.  Laboratórna diagnostika infarktu myokardu, rizikové faktory rozvoja aterosklerózy

3.  Klinicko-biochemické vyšetrenia GIT

4.  Parenterálna a enterálna výživa

5.  Ochorenia pečene

6.  Metabolizmus žlčových farbív

7.  Funkčné skúšky obličiek

8.  Laboratórne vyšetrenie urolitiázy

9.  Laboratórne známky zhubného novotvaru

10.  Dedičné poruchy metabolizmu

11.  Laboratórne vyšetrenia v tehotenstve

12.  Zvláštnosti laboratórnych vyšetrení v detskom veku a v starobe