Výsledky vzdelávania:

Študent štúdiom predmetu Výživa v prevencii civilizačných ochorení získa teoretické poznatky v oblasti správnej výživy v prevencii neinfekčných ochorení a podpore zdravia. Študent vie pomenovať a definovať základné zložky potravy a ich význam a spracovanie v organizme, vie uviesť konkrétne príklady vhodných a nevhodných potravín v podpore zdravia, dokáže diskutovať o navrhnutých diétnych opatreniach v prevencii civilizačných ochorení a pozná ochorenia z nesprávnej výživy a ich dopad na človeka. Pozná riziká nevhodných alebo škodlivých potravín a vie využívať potravu ako každodenný liek.


Podmienky na absolvovanie predmetu:

Absolvovanie záverečného testu elektronickou formou (e-learning) v rozsahu prednášok s minimálnou úspešnosťou 60 %.


Stručná osnova predmetu:

1.  Úvod do dietológie

2.  Význam diéty v liečbe ochorení

3.  Vzťah výživy k zdraviu

4.  Vzťah výživy k vybraným ochoreniam

5.  Jednotný diétny systém

6.  Základné zložky výživy – mikronutrienty

7.  Základné zložky výživy – makronutrienty: bielkoviny

8.  Základné zložky výživy – makronutrienty: lipidy

9.  Základné zložky výživy – makronutrienty: sacharidy

10. Chemopreventívne látky – definícia, význam, využitie

11. Nutrigenetika a nutrigenomika

12. Zásady zdravej výživy dospelých