Výsledky vzdelávania:

Študent získa štúdiom predmetu poznatky o základných pojmoch a teoretických princípoch dietológie zameranej na špecifické oblasti vplyvu stravy a konzumácie výživových doplnkov na incidenciu a liečbu vybraných ochorení s dôrazom na ovplyvnenie pohybového aparátu človeka. Študent získa pevný a dostatočne široký teoretický a metodický základ pre špecifické zásady stravovania, ktorý môže aplikovať v praxi v kontexte personalizovaného prístupu k pacientovi a jeho potrebám.


Podmienky na absolvovanie predmetu:

Absolvovanie záverečného testu elektronickou formou (e-learning) v rozsahu prednášok s minimálnou úspešnosťou 60 %.


Stručná osnova predmetu:

1.  Úvod do dietológie

2.  Význam diéty v liečbe ochorení

3.  Vzťah výživy k zdraviu

4.  Vzťah výživy k vybraným ochoreniam

5.  Jednotný diétny systém

6.  Základné zložky výživy – mikronutrienty

7.  Základné zložky výživy – makronutrienty: bielkoviny

8.  Základné zložky výživy – makronutrienty: lipidy

9.  Základné zložky výživy – makronutrienty: sacharidy

10. Chemopreventívne látky – definícia, význam, využitie

11. Energetický metabolizmus

12. Diéty a fyzická aktivita