Výsledky vzdelávania:

Študent absolvovaním predmetu získava poznatky z fyziológie výživy a metabolizmu, nadobudne vedomosti o zložkách výživy, správnej výžive zdravého človeka a úlohe výživy v prevencii chorôb, ovláda základy diétnej výživy pacientov. Súčasne študent má pevný a dostatočne široký teoretický a metodický základ pre špecifické zásady stravovania u konkrétnych ochorení, ktorý dokáže aplikovať v praxi v kontexte personalizovaného prístupu k pacientovi a jeho potrebám.


Podmienky na absolvovanie predmetu:

Vypracovanie semestrálnej práce, ktoré je podmienkou pre absolvovanie záverečného testu elektronickou formou (e-learning) v rozsahu prednášok s minimálnou úspešnosťou 60 %.


Stručná osnova predmetu:

Prednášky

1. Úvod do problematiky. Výživa a jej význam pre zdravie človeka. 

2. Energetický príjem a výdaj.

3. Makronutrienty  –  bielkoviny,  tuky,  sacharidy  –  princípy  metabolizmu.  

4. Mikronutrienty  – vitamíny, minerálne látky, voda a iné nutrične významné zložky potravín .

5. Fyziologické požiadavky na správnu výživu vybraných skupín zdravých osôb - detí a mládeže, dospelých, v starobe, v tehotnosti, počas laktácie a športovcov. Vplyv pitného režimu na organizmus.

6. Dietetika - význam dietoterapie, charakteristika diét, diétny systém pre nemocnice.

7. Výživa v liečebno-preventívnej starostlivosti: kardiovaskulárne ochorenia, metabolické poruchy

8. Výživa v liečebno-preventívnej starostlivosti II: autoimunitné ochorenia, nádorové ochorenia

9. Priamy a nepriamy vplyv výživy na vznik a priebeh ochorení pohybového aparátu s akcentom na kvalitu života jedincov z aspektu ich mobility.

10. Poruchy výživy, ich rozdelenie, príčiny a prejav. 

11. Možnosti ovplyvnenia a terapie porúch výživy. 

12. Potravinové alergie.